Prawo pracy

Doradzamy pracodawcom i pracownikom w sprawach z zakresu prawa pracy.
Oferujemy bieżącą obsługę, w szczególności:

  • przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy: sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, oświadczeń pracodawcy w przedmiocie rozwiązania umowy o parę;
  • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy; – reprezentowanie i wsparcie pracodawców w negocjacjach warunków zatrudnienia i poszczególnych postanowień umów z pracownikami lub kandydatami na pracowników;
  • kompleksowe wsparcie prawne w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, w szczególności w zakresie konieczności przeprowadzenia przez pracodawcę zwolnień objętych reżimem ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawie zwolnień grupowych obejmującej w szczególności konsultacje ze związkami zawodowymi, pisma rozwiązujące z pracownikiem umowę o pracę;
  • reprezentowanie pracodawców we wszystkich sądowych sporach pracowniczych, a także w sporach pozasądowych (w tym w postępowaniach mediacyjnych) w sprawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy; o zapłatę wynagrodzenia, ustalenie istnienia stosunku pracy, dyskryminację oraz mobbing, w postępowaniach o zapłatę wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy;
  • zapewniamy bieżące wsparcie w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez PIP oraz ZUS;
  • sporządzamy opinie prawne w zakresie bieżącego stosowania przez pracodawców kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego (w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych);
  • zapewniamy obsługę prawną w zakresie zatrudniania cudzoziemców,
  • na bieżąco informujemy pracodawców z którymi współpracujemy o planowanych zmianach legislacyjnych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i dostosowujemy wszelkie regulaminy i dokumenty do tych zmian;
  • prowadzimy szkolenia dla wybranych grup pracowników;
  • zapewniamy wsparcie merytoryczne i doradztwo prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w procesach due diligence;-przejęciach zakładów pracy.