Patenty

Spory patentowe są zazwyczaj niezwykle skomplikowane – dla ich skutecznego prowadzenia konieczne są kompetencje z zakresu prawa materialnego i procesowego, jak również głęboka wiedza naukowa.
Jako kancelaria patentowa posiadamy doświadczony zespół prawników i rzeczników patentowych (w tym także europejskich rzeczników patentowych), będących specjalistami z dziedziny chemii i techniki, jesteśmy w stanie zapewnić skuteczną ochronę patentową naszych klientów na każdej z tych trzech wzajemnie uzupełniających się płaszczyzn. Prowadziliśmy wiele postępowań dotyczących naruszenia praw z patentów na wynalazki farmaceutyczne, które należą do najbardziej wymagających spośród sporów patentowych.
Nasi rzecznicy patentowi (posiadający zarówno wykształcenie prawne jak i chemiczne i techniczne) świadczą także kompleksową obsługę patentową. Przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP i Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) oraz dokumentację konieczną do zgłoszenia wynalazku za granicą w systemie międzynarodowym (PCT). Dokonujemy walidacji patentów europejskich w Polsce. Przeprowadzamy również badania czystości patentowej wynalazków, czyli badanie patentowe mające na celu uniknięcie naruszeń cudzych praw wyłącznych. Badanie zdolności patentowej przez Urząd Patentowy wymaga ustalenia w pierwszej kolejności, czy zgłoszone rozwiązanie może być uznane za wynalazek.
Współpracujemy z doświadczonymi kancelariami patentowymi na całym świecie, za pośrednictwem których monitorujemy zarówno postępowanie w zakresie uzyskania patentu, jak i terminy do uiszczenia opłat należnych z tytułu ochrony patentowej, na rzecz zagranicznych urzędów patentowych.
Specjalizujemy się także w wycenie własności intelektualnej, w szczególności patentów. Wyceniamy m.in. patenty i rozwiązania technologiczne z zakresu medycyny, budownictwa, elektroniki.